REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilörekisterilaki (523/1999) 10 §

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Henkilötietolaki (523/1999),  10 §, 6 LUVUN 26 §: N

Tietosuoja-Asetus (2016/679)

Henkilökuljetukset Kotka www.rosevip.fi
RoseBus Oy Kuljetukset

Rosebus Oy:n informaatio henkilötietojen käsittelystä.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

»  »

 

Taustaa:
Henkilötietolaissa (523/1999) on säädetty rekisteriselosteesta. Rekisteriseloste on täytynyt laatia erikseen jokaisesta rekisteristä ja sen tarkoituksena on ollut informoida rekisteröityä henkilötietojen käsittelystä.

 

Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa lisäksi kerrotaan rekisteröidyn oikeuksista.

 

Henkilötietolaista poiketen EU:n yleinen tietosuoja-asetus ei edellytä rekisteri- tai tietosuojaselosteen laatimista. Rekisteröityjä täytyy kuitenkin informoida hänen henkilötietojen käsittelystä.
Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 07.12.2018.

ROSEBUS OY    l

Tj. Mika Rosendal

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

 

Rosebus Oy | RB Company Services

1. Rekisterinpitäjä

Rosebus Oy | RB Company Services, Heposenkatu 5, 48600 Kotka
Koulutuskeskus Rosebus Oy

2. Rekisteristä vastaava

Mika Rosendal, myynti(at)rosebus.fi, +358 440 848 660
Tietosuojavastaava
Mika Rosendal, myynti(at)rosebus.fi, +358 440 848 660

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle)
Oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot kyselyistä ja tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Säilytämme käyttäjän tietoja vain, niin kauan kuin on tarpeen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lain- ja säännösten mukaan. Tietojen säilytysaikaan vaikuttaa myös esimerkiksi se, missä yhteydessä ja mitä tarkoitusta varten tieto on annettu.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin erikseen niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisesti ja tietojärjestelmien avulla käsiteltäviä tietoja suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritiedot säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennetut tiedot sekä palvelimen käyttöoikeudet ja muut henkilötietojen kannalta kriittiset tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden osalta, joiden työnkuva kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissa on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja pyytää oikaisemista, poistamista tai muuttamista, joka on virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilön kannalta tarkoituksenmukainen käsittely.
Pyynnöt on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.
Pyynnön esittäjä todistaa henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU: n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääosin kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskemaan henkilötietojen poistamisesta rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä muista EU:n yleisistä tietosuoja-asetuksista, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Pyynnön esittäjä todistaa henkilöllisyytensä.
Rekisteröitymään oikeus kieltää käsittelemään häntä itseään koskevat tiedot suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkinoiden ja mielipidekyselyn tutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.

Immateriaalioikeudet © omistusoikeudet

Rosebus Oy:lla © on omistusoikeus ja kaikki lainsäädännön mukaiset immateriaalioikeudet tuottamiinsa ja julkaisemiinsa aineistoihin, teksteihin, kuviin, palveluihin ja niiden osiin. Rosebus Oy:lla on tekijänoikeus yrityssivustoilla esiintyviin teksteihin, aineistoihin, asiakkaalle/palvelujen käyttäjälle esittämiin aineistoihin, eikä asiakkailla/palvelujen käyttäjillä ole lupaa luovuttaa tai kopioida tietoja kolmannelle osapuolelle muussa kun Rosebus Oy:n liiketoimintoihin kuuluvissa tilanteissa sekä muulla tavoin hyödyntää vastaavissa tuotteissa ja palveluissa ilman Rosebus Oy:n antamaa kirjallista suostumusta. Asiakas/palvelun käyttäjä/tilaaja ja Rosebus Oy säilyttää toisen osapuolen antamia aineistoja ja tietoja (sähköiset/suulliset/paperi/email.) luottamuksellisesti kopioimatta ja jakamatta näitä ilman em. lupaa kolmannelle osapuolelle.